Artikel 1 Pallas Advocaten

Pallas Advocaten B.V. is een naar Nederlands recht opgerichte besloten vennootschap, die zich ten doel stelt het beoefenen van de advocatuur. Onder ‘Pallas’ wordt in deze algemene voorwaarden verstaan Pallas Advocaten B.V. Onder ‘partner’ wordt verstaan een persoon die (indirect) aandelen in Pallas houdt.

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

De bedingen van deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht, die aan Pallas, de partners of aan personen die in dienstbetrekking van Pallas werkzaam zijn wordt gegeven, alsmede op alle rechtsbetrekkingen als gevolg daarvan of in verband daarmee.

Artikel 3 Aanvaarding van de opdracht

Iedere opdracht wordt, met terzijdestelling van het bepaalde in de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW, geacht uitsluitend te zijn verstrekt aan, en te zijn aanvaard door Pallas, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de opdrachtgever is dat een opdracht door een al dan niet nader genoemde advocaat zal worden uitgevoerd.

Artikel 4 Inschakeling van derden

Bij de uitvoering van een opdracht van een opdrachtgever is Pallas gerechtigd om derden in te schakelen, waarbij Pallas de nodige zorgvuldigheid in acht zal nemen. Pallas zal omtrent de inschakeling van deze derden zoveel mogelijk van tevoren overleggen met de opdrachtgever, behoudens waar het de inschakeling van procureurs, rolwaarnemers en deurwaarders betreft. Iedere eigen aansprakelijkheid van Pallas voor een tekortkoming van ingeschakelde derden is uitgesloten. Voor zover derden hun aansprakelijkheid voor beroepsfouten beperken, is Pallas gerechtigd om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens haar opdrachtgevers te aanvaarden. Tot de in dit artikel bedoelde derden behoren ook de door Pallas ingeschakelde buiten Nederland gevestigde advocaten, deurwaarders of anderszins.

Artikel 5 Uitvoering opdracht ten behoeve van opdrachtgever

Verstrekte opdrachten worden door Pallas uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de wijze waarop aan die door de opdrachtgever verstrekte opdracht al dan niet uitvoering is gegeven, geen rechten ontlenen en de opdrachtgever vrijwaart Pallas tegen aanspraken van derden dienaangaande.

Artikel 6 Personen ingeschakeld bij uitvoering opdracht

Naast Pallas zijn ook alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht van een opdrachtgever zijn ingeschakeld, ongeacht of zij nog voor Pallas werkzaam zijn, gerechtigd om op deze Algemene Voorwaarden een beroep te doen. De bedingen in deze Algemene Voorwaarden zijn daarnaast mede gemaakt ten behoeve van de bestuurders van Pallas.

Artikel 7 Honorarium

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld aan de hand van de gewerkte uren vermenigvuldigd met de toepasselijke tarieven zoals die door Pallas van tijd tot tijd zullen worden vastgesteld. Op verzoek wordt van op enig moment geldende tarieven opgave gedaan. Te allen tijde kan een voorschot gevraagd worden voor verrichte of te verrichten werkzaamheden. Ten behoeve van de opdrachtgever betaalde onkosten zullen separaat in rekening worden gebracht. Alle te noemen bedragen zijn exclusief 6% kantoorkosten en BTW.

Artikel 8 Facturen

Facturen van Pallas dienen uiterlijk 14 dagen na factuurdatum te zijn betaald op de door Pallas aangegeven wijze. Pallas is gerechtigd haar facturen, ook als deze nog niet opeisbaar zijn, te verrekenen met de gelden, die Pallas ten behoeve van de opdrachtgever onder zich heeft, ook voor zover deze gelden berusten onder de Stichting Beheer Derdengelden Pallas Advocaten of onder andere derden. De opdrachtgever machtigt hierbij Pallas en de genoemde Stichting of andere derden aan deze verrekening mee te werken. Pallas is steeds bevoegd zekerheid te verlangen voor de betaling van haar werkzaamheden, verschotten en/of onkosten.

Artikel 9 Niet tijdige betaling

De opdrachtgever is zonder nadere ingebrekestelling in verzuim, vanaf het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn, zoals genoemd in artikel 8 (fatale termijn). Pallas (danwel haar debiteurenbeheerder) zendt na het verstrijken van de betalingstermijn een betalingsherinnering en geeft de opdrachtgever de gelegenheid binnen 14 dagen na ontvangst van de herinnering alsnog te betalen, bij gebreke waarvan Pallas direct aanspraak kan maken op de verschuldigde incassokosten en wettelijke (handels)rente, welke zal worden berekend vanaf het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn (fatale termijn). Pallas is op dat moment gerechtigd haar vordering uit handen te geven aan een deurwaarder. Alle door Pallas redelijkerwijze te maken redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte en eventuele kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid, komen, vanaf de fatale termijn, voor rekening van de opdrachtgever conform de bedragen zoals opgenomen in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, voor zover deze redelijk worden geacht.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid voortvloeiend uit of verband houdend met de uitvoering van een opdracht is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval uit hoofde van de door Pallas afgesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het onder deze verzekering(en) toepasselijke eigen risico. Indien om redenen die buiten de risicosfeer van Pallas liggen geen uitkering krachtens de bedoelde verzekering(en) mocht plaatsvinden, dan is iedere aansprakelijkheid beperkt tot tweemaal het door de opdrachtgever aan Pallas voor de betreffende opdracht in de twaalf voorafgaande kalendermaanden betaalde bedrag, tot een maximum van EUR 25.000. De aansprakelijkheidsbeperking zoals vermeld in de voorgaande zin geldt eveneens indien door opdrachtgever nog geen facturen zijn voldaan aan Pallas.

Artikel 11 Vertrouwelijkheid

Pallas zal bij de uitvoering van de opdracht de gepaste maatregelen treffen ter bewaring van de vertrouwelijkheid van de relatie met opdrachtgever. Niettemin is, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk wordt afgesproken, het navolgende op de opdracht van toepassing: (i) de opdrachtgever verleent toestemming om al dan niet in verband met de opdracht binnen de organisatie van Pallas ter kennis te brengen van diegenen binnen Pallas voor wie kennisneming van die gegevens nuttig is in verband met de behandeling van de opdracht danwel het relatiebeheer; (ii) de opdrachtgever verleent toestemming om bij de communicatie gebruik te maken van alle op dat moment gebruikelijke communicatiemiddelen, in het bijzonder ook het internet.

Artikel 12 Identificatieplicht en ongebruikelijke transacties

De opdrachtgever zal Pallas de gegevens verstrekken die Pallas nodig heeft om te voldoen aan verplichtingen om de identiteit van opdrachtgevers en daarmee verbonden personen vast te stellen (waaronder verplichtingen onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme). Pallas is verplicht ongebruikelijke transacties bij autoriteiten te melden.

Artikel 13 Privacy

De opdrachtgever verleent toestemming om in verband met de opdracht binnen de organisatie van Pallas de verstrekte (persoons)gegevens te verwerken en ter kennis te brengen van diegenen binnen Pallas voor wie kennisneming van die gegevens nuttig is in verband met de behandeling van de opdracht dan wel het relatiebeheer. De opdrachtgever verleent tevens toestemming om bij de communicatie gebruik te maken van alle op dat moment gebruikelijke communicatiemiddelen, in het bijzonder ook het internet en e-mail. Pallas hanteert een Privacybeleid welke beschikbaar is op de website en op verzoek kan worden toegestuurd.

Artikel 14 Verjaring

Iedere vordering van de opdrachtgever jegens Pallas vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.

Artikel 15 Klachten

Klachten worden zo mogelijk opgelost in onderling overleg. Indien een oplossing in der minne onverhoopt niet mogelijk blijkt, is het aan de opdrachtgever om te besluiten tot het volgen van de Pallas Klachtenregeling, zoals openbaar gemaakt op de website van Pallas Advocaten en op verzoek kan worden toegestuurd.

Artikel 16 Taal

Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse en Engelse taal verkrijgbaar. In geval van geschil over inhoud of strekking van deze algemene voorwaarden, zal uitsluitend de Nederlandse tekst en de betekenis daarvan in het Nederlandse rechtsgebied bindend zijn.

Artikel 17 Toepasselijk recht

De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Pallas is onderworpen aan Nederlands recht. Uitsluitend de Nederlandse rechter zal bevoegd zijn van eventuele geschillen tussen Pallas en een opdrachtgever kennis te nemen.

 

Pallas Advocaten B.V. 2024