1. Onze motivatie

De kernactiviteiten van onze organisatie draaien primair om hoogwaardige juridische dienstverlening tegen een competitieve prijs. Hiermee creëren we toegevoegde waarde voor onze cliënten. Daarbij wordt gestreefd naar het opbouwen van een duurzame relatie. Op deze wijze leer je elkaar niet alleen beter kennen en vertrouwen, maar kan op den duur steeds beter worden ingespeeld op de behoeftes van onze cliënten. Hiermee voegen we een extra dimensie toe aan onze dienstverlening. Vanaf de oprichting van het kantoor is deze visie onze manier van werken.

Naast deze vorm van dienstverlening, brengen onze bedrijfsactiviteiten ook andere maatschappelijke effecten met zich mee. Denk bijvoorbeeld aan de opleiding en ontwikkeling van personeel, maar ook hoe wordt omgegaan met de impact op het milieu. Wij zijn van mening dat de zorg voor deze maatschappelijke effecten alsmede het zoeken naar een evenwicht tussen financieel economische resultaten, transparantie, sociale belangen en het milieu, ook wel Environmental Social Governance genoemd (ESG), mede behoren tot de kern van onze onderneming. We zijn ervan overtuigd dat het vinden van een juist evenwicht leidt tot betere resultaten voor zowel onze organisatie als de samenleving. Dit wordt in dit document verder toegelicht als ons beleid voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO-beleid).

Bij onze bedrijfsactiviteiten houden we voortdurend rekening met de effecten hiervan op de bredere maatschappelijke omgeving. Door deze maatschappelijke waarden te erkennen en te benoemen, hier normen voor op te stellen en actief toe te zien op de invulling hiervan, wordt een verantwoord maatschappelijk beleid verankerd. Deze beleidsbepalingen helpen ons betere interne afwegingen te maken bij zakelijke beslissingen. Hierbij willen we benadrukken dat de ontwikkeling van dit beleid een dynamisch proces is; de maatschappelijke uitdagingen waar we vandaag voor staan kunnen over een aantal jaren alweer gedateerd zijn.

2. Ons MVO-beleid

Binnen onze organisatie worden de in dit MVO-beleid genoemde uitgangspunten al vanaf de oprichting gebruikt en toegepast. Met dit document wordt dit beleid ook schriftelijk vastgelegd. Dit draagt bij aan de transparantie naar buiten toe en creëert intern meer bewustwording en draagvlak voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.

3. Onze organisatie

De partners van Pallas Advocaten onderkennen het belang van maatschappelijk verantwoord ondernemen en hebben de basis gelegd voor een vooruitstrevend beleid hierin. Daarnaast wordt dit belang ook breed gedragen onder de medewerkers.

Binnen Pallas Advocaten bestaat een MVO-commissie die verantwoordelijk is voor de borging en voortgang van het dit beleid. Deze commissie bestaat thans uit de volgende personen:

 • Alain Camonier (partner);
 • Pieter de Ruiter (advocaat-medewerker);
 • Angelet Veldscholte (juridisch medewerker).

4. Maatschappelijke bijdrage

4.1 Doelen

Als kantoor zijn wij ons goed bewust van de maatschappelijke positie die we innemen. Ter versteviging van die maatschappelijke positie en omdat onze bedrijfsvoering niet uitsluitend gericht is op het creëren van toegevoegde waarde voor aandeelhouders, willen we ook een bijdrage leveren aan de maatschappij. Deze bijdrage willen we op verschillende vlakken leveren. Dit kan financieel van aard zijn, maar ook door het inzetten van onze expertise.

4.2 Inspanningen

Op dit moment zien onze maatschappelijke inspanningen er als volgt uit:

 • We committeren ons periodiek aan een maatschappelijk project voor de lange termijn (1 – 5 jaar);
 • Daarnaast committeren we ons ook aan een maatschappelijk project voor de korte termijn (0 – 1 jaar). Voor meer informatie over deze projecten, kunt u contact opnemen met Pieter de Ruiter (pieter.de.ruiter@pallas.nl / 08 50 70 47 12);
 • Donaties aan goede doelen. Zo doneren we regelmatig een bedrag aan de Stichting Kinderen Kankervrij (‘Kika’);
 • Onze medewerkers en partners werken voor verscheidene goede doelen en maatschappelijke organisaties;
 • Op het kantoor in Amsterdam is een AED beschikbaar. Medewerkers van Pallas Advocaten zijn getraind in het gebruik van de AED en het verrichten van een reanimatie;
 • Ter ondersteuning van het bestuur en toezicht (Governance), is Hans van Gijzen verbonden aan Pallas Advocaten als Of Counsel. Daarnaast bekleden verschillende advocaten toezichthoudende functies bij externe organisaties.

5. Milieu

5.1 Doelen

Een belangrijk onderwerp is milieu. Als onderneming zijn we ons bewust van de impact die ook onze bedrijfsactiviteiten hebben op het milieu en we willen zorgen dat het ook voor toekomstige generaties mogelijk moet zijn in een gezonde en veilige (werk)omgeving te ondernemen.

5.2 Maatregelen

Hoewel we als kantoororganisatie een beperkte impact kunnen hebben op het aspect milieu, hanteren we de volgende uitgangspunten bij onze (dagelijkse) bedrijfsactiviteiten:

 • Er wordt kritisch gekeken of en in welke mate onze leveranciers MVO implementeren in hun producten en/of dienstverlening;
 • Duurzame kantoorvoering. Onder andere het gebruik van papier en plastic wordt binnen kantoor tot een minimum beperkt;
 • Ingeval van zakelijke dienstreizen, is het uitgangspunt dat deze zoveel mogelijk per trein/auto worden afgelegd in plaats van met het vliegtuig;
 • Duurzame energieleverancier.

6. Personeelsbeleid

6.1 Doelen

We zijn ons goed bewust van het feit dat onze medewerkers de belangrijkste bijdrage leveren aan onze bedrijfsactiviteiten. Medewerkers dienen voldoende ruimte te krijgen om zich zowel op persoonlijk als op zakelijk vlak te ontwikkelen.

We voeren een bewust personeelsbeleid waarin we er voor kiezen om zelf onze medewerkers op te leiden tot advocaat en hen actief te ondersteunen bij de beroepsopleiding Advocatuur. Ook buiten de beroepsopleiding worden medewerkers actief begeleidt en krijgen zij voldoende ruimte om zich verder te ontwikkelen. Daarnaast bieden we studenten de kans om door middel van een stage, ervaring en kennis op te doen bij ons kantoor.

Ook stimuleren we onze medewerkers graag in een gezonde levensstijl, onder andere door middel van het aanbieden van gezonde lunches.

7. Tot slot

Mocht u naar aanleiding van dit beleid vragen, opmerkingen of verdere suggesties hebben, dan kunt u contact opnemen met Pieter de Ruiter (pieter.de.ruiter@pallas.nl / 085 070 47 12).