Pallas Advocaten B.V. (hierna te noemen: ‘Pallas’) respecteert uw privacy en verwerkt persoonsgegevens in de hoedanigheid als verwerkingsverantwoordelijke overeenkomstig de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna te noemen: de “AVG’’).

Specifiek ziet dit Privacybeleid op:

 • welke persoonsgegevens wij verzamelen en op welke wijze;
 • voor welke doeleinden en op welke gronden wij uw persoonsgegevens verwerken;
 • hoelang wij uw persoonsgegevens gegevens bewaren;
 • met wie wij uw persoonsgegevens delen;
 • de rechten die u als betrokkene heeft;
 • hoe uw persoonsgegevens worden beschermd.

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle personen van wie Pallas persoonsgegevens verwerkt, zoals van cliënten, relaties, personen die zich hebben geabonneerd op nieuwsbrieven of evenementen en personen die hebben gesolliciteerd op een functie bij Pallas.

Wat zijn persoonsgegevens?

Met persoonsgegevens wordt bedoeld: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt, zijn onder andere:

 • Basisinformatie zoals uw voor- en achternaam, voorvoegsel, titel;
 • Contactgegevens zoals uw e-mailadres, postadres en telefoonnummer;
 • Persoonsgegevens die u ons verstrekt in het kader van het bijwonen van evenementen of bijeenkomsten, zoals wensen ten aanzien van toegankelijkheid en dieet;
 • Persoonsgegevens die u ons verstrekt ten behoeve van een sollicitatie, zoals uw volledige naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, nationaliteit, burgerlijke staat en alle andere persoonsgegevens vermeld in uw sollicitatie;
 • Alle overige persoonsgegevens die op u betrekking hebben, die u ons heeft verstrekt of die wij verkrijgen in verband met de doelen en op basis van de gronden, zoals hierna vermeld.

Wij verzamelen deze persoonsgegevens omdat u deze aan ons heeft verstrekt. Bijvoorbeeld, doordat u data heeft verstrekt bij het aangaan van een overeenkomst met ons, door het invoeren van uw
gegevens op onze website, door ons uw visitekaartje te geven, of door het solliciteren naar een baan. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook verkrijgen uit andere bronnen, zoals van een andere advocaat of adviseur, wederpartijen, het Handelsregister, het Kadaster of door gebruik te maken van openbare bronnen.

Doelen en gronden voor de verwerking van persoonsgegevens

Pallas kan uw persoonsgegevens verwerken voor de volgende doeleinden:

 • Om onze juridische diensten te verlenen;
 • Om te voldoen aan juridische en wettelijke verplichtingen;
 • Voor marketing- en “business development” activiteiten, zoals nieuwsbrieven, uitnodigingen voor onze evenementen en andere marketingcommunicatie die voor u van belang kan zijn;
 • Voor het behandelen van uw sollicitatie of inschrijving voor een van onze recruitment diensten en events.

Wij verwerken uw persoonsgegevens op grond van een of meer van de volgende wettelijke gronden:

 • Uitvoering van een overeenkomst;
 • Het voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • Gerechtvaardigd belang;
 • Uw toestemming.

Delen van persoonsgegevens

Het kan voorkomen dat wij uw persoonsgegevens met derden delen, waaronder, maar niet beperkt tot:

 • Derden die relevant zijn voor de juridische diensten die wij leveren, zoals wederpartijen, andere advocaten en adviseurs, rechtbanken en overheidsinstellingen;
 • Derden, zoals toezichthouders en andere instanties, om aan wettelijke verplichtingen te voldoen;
 • Derden, externe leveranciers in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens voor de in dit Privacybeleid omschreven doeleinden, zoals ICT-leveranciers, leveranciers van communicatiediensten dan wel andere leveranciers aan wie wij bepaalde ondersteunende diensten uitbesteden.

Wij zullen uw persoonsgegevens alleen met deze derde partijen delen voor de genoemde doelen en uitsluitend op basis van de in dit Privacybeleid vermelde gronden.

Derden aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving. Pallas is niet verantwoordelijk, noch aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door deze derden. Voor zover een derde partij uw persoonsgegevens verwerkt in de hoedanigheid van een verwerker van Pallas, sluit Pallas een verwerkingsovereenkomst met een deze derde die voldoet aan de vereisten omschreven in de AVG.

Om onze diensten te kunnen verstrekken kan het nodig zijn dat wij uw persoonsgegevens doorgeven aan een ontvanger in een land buiten de Europese Economische Ruimte. In dat geval zal Pallas er op toezien dat dergelijke doorgifte van gegevens in overeenstemming is met de geldende wet- en regelgeving.

Bewaartermijnen

Pallas bewaart uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG.

Uw persoonsgegevens worden verwerkt tot het moment dat u Pallas informeert dat u niet meer wenst dat u enig digitaal bericht van Pallas ontvangt en/of dat Pallas stopt met het sturen van nieuwsbrieven, uitnodigingen voor evenementen of andere digitale mailings.

Uw persoonsgegevens worden gewist als:

 • Het lijkt erop dat uw e-mailadres niet langer in gebruik is (bijvoorbeeld wanneer er foutmeldingen worden ontvangen);
 • De toestemming op basis waarvan uw persoonsgegevens worden verwerkt en / of opgeslagen, door u wordt ingetrokken;
 • Het legitieme belang op basis waarvan uw persoonsgegevens worden verwerkt, verloopt, bijvoorbeeld als uw bedrijf ophoudt te bestaan; of u gedurende 5 jaar geen contact heeft gehad met Pallas.

Uw rechten

Aan het einde van elk digitaal bericht die u van Pallas ontvangt, kunt u uw berichtenvoorkeur wijzigen via de link ‘unsubscribe’ of ‘subscribe’. Het is dus mogelijk om te allen tijde uw toestemming in te trekken.

Bovendien kunt u als betrokkene Pallas verzoeken om uw persoonsgegevens in te zien en/of te corrigeren, om toevoegingen te maken, te wissen of te verbergen en/of te beperken, en/of om uw
persoonsgegevens in een gestructureerd en standaard bestand te ontvangen.

Voor zover uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van een van de doeleinden, heeft u het recht om hiertegen bezwaar te maken. U kunt een verzoek hiertoe richten tot: Pallas Advocaten B.V., Willemsparkweg 82, 1071 HL Amsterdam, of per e-mail .

Tot slot heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Beveiliging

Wij willen dat uw persoonsgegevens zo veilig mogelijk blijven en streven naar een veilige overdracht tussen uw computer en onze servers. Pallas heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde en onrechtmatige verwerking en verlies.

Veranderingen in het privacybeleid

Pallas behoudt zich het recht voor dit Privacybeleid eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. U wordt derhalve aangeraden deze pagina regelmatig te raadplegen, in ieder geval indien u ons persoonsgegevens verstrekt.

Contact

Als u vragen of opmerkingen heeft over ons Privacybeleid of de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen door uw vraag of opmerkingen te sturen naar: Pallas Advocaten B.V., Willemsparkweg 82, 1071 HL Amsterdam of per e-mail.

Amsterdam, mei 2018