Naar het publicatieoverzicht

In een vorig jaar gepubliceerd besluit keurt de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid goed dat de lage sectorpremie onder voorwaarden ook van toepassing kan zijn bij arbeidsovereenkomsten van onbepaalde tijd, maar waarbij de arbeidsduur niet gelijkmatig over het jaar is verdeeld. Voor veel werkgevers in de betreffende sectoren zal dit besluit een uitkomst zijn. Maar in sommige situaties wringt de nieuwe regeling.

Op grond van een besluit van het ministerie van SZW van 18 oktober is aan de Regeling Wfsv per 1 januari 2018 een nieuw art. 3.13a toegevoegd. In dit artikel wordt bepaald dat een werkgever de lage premie aan het sectorfonds verschuldigd is over het loon van zijn werknemer. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden waaraan moet worden voldaan:

  • de werknemer staat blijkens een schriftelijke overeenkomst voor onbepaalde tijd in dienstbetrekking tot de werkgever;
  • de omvang van de door de werknemer te verrichten arbeid over een periode van een jaar is vastgesteld (jaarurennorm), maar die arbeid wordt niet gelijkmatig gespreid over het jaar verricht;
  • het recht op loon van de werknemer is gelijkmatig over het jaar gespreid; en
  • de werknemer heeft niet binnen een jaar na aanvang van de dienstbetrekking, uit hoofde van die dienstbetrekking, recht gekregen op een uitkering op grond van de Werkloosheidswet.

Tevens heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de gelegenheid gebruik gemaakt om nadere regels te stellen (ten aanzien van het al dan niet verschuldigd zijn van het hoge of lage sectorpremiepercentage) voor de situatie waarin de werknemer recht krijgt op een WW-uitkering bij gedeeltelijk voortbestaan van de dienstbetrekking. In die situatie is het volgens de minister niet terecht dat de werkgever de gehele verdere duur van het gedeeltelijk dienstverband onder het hoge sectorpremiepercentage zou vallen. Voor die situatie wordt geregeld dat het hoge sectorpremiepercentage eindigt op het moment dat aanspraak ontstaat op de WW-uitkering. In dat kader is art. 3.12 Regeling Wfsv aangepast.

Downloaden als PDF

Auteur: Marcel de Vries

Veel kwesties gaan om de persoonlijke situatie van mensen, het geeft veel energie om in zulke situaties te kunnen helpen en niet alleen te kijken wat ik op arbeidsrechtelijk gebied kan doen.

Meer over Marcel