Naar het publicatieoverzicht

Op basis van de werkingssfeerbepaling van een cao wordt beoordeeld of ondernemingen onder de reikwijdte van een cao vallen. De criteria die worden gehanteerd in de werkingssfeerbepalingen zijn niet altijd eenduidig en kunnen tot interpretatieverschillen leiden. Dit artikel behandelt de uitleg van werkingssfeerbepalingen in cao’s, en de daaraan gekoppelde juridische knelpunten.

Auteur: Marcel de Vries

Veel kwesties gaan om de persoonlijke situatie van mensen, het geeft veel energie om in zulke situaties te kunnen helpen en niet alleen te kijken wat ik op arbeidsrechtelijk gebied kan doen.

Meer over Marcel