Elke onderneming met 50 of meer werknemers moet volgens de Wet op de ondernemingsraden een ondernemingsraad (OR) hebben. En de OR heeft natuurlijk informatierechten, adviesrechten en instemmingsrechten, bijvoorbeeld bij fusie- of reorganisatieplannen, inkrimping of belangrijke wijzigingen van activiteiten en werkzaamheden. Of bij besluiten op het gebied van arbeidsvoorwaarden, zoals pensioenen, werktijden en functiewaardering.

Er is echter veel meer dan bovengenoemde rechten en de eventuele daarbij behorende procedures bij ondernemerskamer of kantonrechter.

Zo is er het initiatiefrecht van de OR, dat inhoudt dat de OR ongevraagd voorstellen mag doen over alle sociale, organisatorische, financiële en economische zaken. De ondernemer mag deze voorstellen niet naast zich neerleggen. In de praktijk zien wij dat van dit initiatiefrecht vaak gebruik wordt gemaakt als een belangrijk besluit eigenlijk al is genomen door een (buitenlandse) aandeelhouder, of een buitenlandse Executive Board. Zowel de Nederlandse bestuurder, als de OR moeten echter beseffen dat het Nederlandse medezeggenschapsrecht in dit soort situaties helemaal niet buiten spel staat.

Daarnaast hebben veel grotere ondernemingsraden de mogelijkheid om een kandidaat voor te dragen als voordrachtscommissaris (OR-commissaris). Van de voordrachtscommissaris mag worden verwacht dat deze de aandachtspunten van de OR inbrengt in de periodieke RvC-vergaderingen (Raad van Commissarissen-vergaderingen). Het is daarnaast voor een OR ook makkelijker zich tot de ‘eigen’ voordrachtscommissaris te wenden.

Door dit soort wettelijke rechten van de OR, alsmede het OR-spreekrecht tijdens aandeelhoudersvergaderingen en de standpuntbepaling over het bezoldigingsbeleid van de bestuurders, heeft de OR meer invloed dan zij vaak zelf beseft. Een bestuurder moet hierop anticiperen om niet voor verrassingen komen te staan. De OR, op zijn beurt, moet goed nadenken hoe en wanneer zijn rechten op een effectieve manier worden ingezet.

Hierom voorzien de advocaten van Pallas zowel (grote) ondernemingen, als ondernemingsraden van strategisch advies. Wij kennen beide kanten goed en hebben daarmee een strategische voorsprong. Wij kunnen ook gebruik maken van andere specialisten uit ons netwerk, zoals pensioenadviseurs, fiscalisten, OR-business consultants en trainers.

Zie met betrekking tot medezeggenschap ook de diensten van Pallas Advocaten op het gebied van:

Waarin wij ons onderscheiden?

‘Pragmatische aanpak en oplossingen binnen het speelveld van medezeggenschap met internationale stakeholders.

Vanuit onze praktijkervaring met internationale organisaties staat Pallas Advocaten ondernemers en ondernemingsraden bij die te maken hebben met internationale stakeholders. ‘

Julien Blok, advocaat Pallas Advocaten

Neem contact op met Julien