Naar het publicatieoverzicht

Het beschermen van bedrijfsgeheimen is voor bedrijven van groot belang. In Nederland bestonden reeds verschillende middelen om die bedrijfsgeheimen te beschermen. Vanwege de implementatie van een Europese Richtlijn is eind vorig jaar de Wet bescherming  bedrijfsgeheimen in werking getreden. Met deze wet wordt bedrijven  een opstap geboden naar een verdergaande mate van bescherming van hun bedrijfsgeheimen.

Europese Richtlijn
De Wet bescherming bedrijfsgeheimen (‘Wbb’) is in Nederland ingevoerd ter implementatie van een Europese Richtlijn. Deze is in het leven geroepen omdat uit een onderzoek, in opdracht van de Europese Commissie uitgevoerd, bleek dat het ontbreken van een gemeenschappelijke definitie van bedrijfsgeheimen het moeilijker maakt om de bescherming daarvan grensoverschrijdend te handhaven. In de lidstaten van de Europese Unie is de bescherming van bedrijfsgeheimen op uiteenlopende manieren geregeld en de lidstaten gebruiken verschillende definities van een bedrijfsgeheim. Van de bedrijven die mee hebben gedaan aan het onderzoek, heeft 40% aangegeven dat angst voor verlies van de geheimhouding van bedrijfsgeheimen een barrière vormt om internationaal te ondernemen. Met deze Europese Richtlijn wordt dan ook een harmonisatie van de regels ter bescherming van bedrijfsgeheimen beoogd in de lidstaten van de Europese Unie. Verder regelt de Europese Richtlijn tegen welke vormen van inbreuk kan worden opgetreden en welke maatregelen, procedures en rechtsmiddelen daarvoor kunnen worden ingezet.

Bescherming vóór Wbb
Dat de bescherming van haar bedrijfsgeheimen voor een bedrijf van groot belang is, behoeft hier geen verdere uitleg. Bedrijfsgeheimen die ongewenst naar buiten komen, kunnen de concurrentiepositie van een bedrijf enorm schaden. Ook voorafgaand aan de inwerkingtreding van de Wbb bestonden er in het Nederlandse recht al verschillende manieren waarop bedrijven zich hiertegen kunnen beschermen.

Contractueel
Eén van die manieren is om in een contract een verplichting tot geheimhouding op te nemen in de vorm van een geheimhoudingsbeding. In arbeidsovereenkomsten is een geheimhoudingsbeding bijna standaard opgenomen, vaak in combinatie met een daaraan gekoppeld boetebeding. Het boetebeding is dan met name bedoeld om de geleden schade te kunnen concretiseren. Zelfs als er geen geheimhoudingsbeding is overeengekomen in de arbeidsovereenkomst, mag van een goed werknemer op grond van art. 7:611 BW worden verwacht dat hij de bedrijfsgeheimen van zijn werkgever geheim houdt. Laat een werknemer dit na, dan kan dit onder omstandigheden zelfs een dringende reden voor ontslag op staande voet opleveren. Daarnaast kan er ook voor worden gekozen om voorafgaand aan het delen van informatie die geheim dient te blijven, een geheimhoudingsverklaring te laten tekenen door de ontvanger van de informatie.

Downloaden als PDF

Auteur: Michelle Maaijen

Pallas heeft een gevarieerde nationale- en internationale praktijk, dat zorgt ervoor dat wij vragen altijd vanuit meerdere invalshoeken kunnen benaderen. Dat komt de kwaliteit van ons werk en onze adviezen alleen maar ten goede.

Meer over Michelle